Etyka
Etyka adwokacka musi być podstawowym narzędziem wprowadzenia faktycznej równości szans. Stanowi fundament zawodu, a normy z niej wynikające mają charakter ponadczasowy niezależnie od tego jakie literalnie brzmienie Zbioru Zasad i Godności Zawodu nadali im nasi poprzednicy. Zważywszy jednak na to, że świat, w którym funkcjonujemy ulega nieustannej zmianie, podobnym procesom poddać należy zasady wykładni wspomnianych […]
CZYTAJ DALEJ
Adwokatura równych szans
Działania wyrównawcze, które wskazuję w ramach programu to jedynie ułamek tego, co adwokatura w moim odczuciu powinna wdrożyć, aby zbliżyć się do rzeczywistej równości szans – nie tylko pomiędzy jej członkami (kobietami i mężczyznami, aplikantami różnych izb, rodzicami, osobami z niepełnosprawnościami itp.), ale także pomiędzy członkami adwokatury a innymi przedsiębiorcami funkcjonującymi w obszarze branży prawniczej […]
CZYTAJ DALEJ
Stypendium dla uzdolnionych
Przysługiwałoby ono aplikantom, który w poprzednim roku szkoleniowym uzyskali wysoką średnią ocen lub odznaczają się istotnymi osiągnięciami naukowymi, praktycznymi, oratorskimi, sportowymi, artystycznymi i tym samym stanowią chlubę dla społeczności aplikanckiej. Stypendium mogliby otrzymać także aplikanci I roku, którzy osiągnęli wysoki wynik egzaminu wstępnego i w ciągu 12 miesięcy przed wpisem na listę aplikantów odznaczyli się […]
CZYTAJ DALEJ
Stypendium socjalne
Miałoby ono charakter świadczenia, którego przyznanie na podstawie progu dochodowego aktualizowanego corocznie i którego wysokość uzależniona byłaby od sytuacji materialnej aplikanta i zmierzałoby do tego, aby osoby najuboższe, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego, a w dalszych latach nauki osiągały wymaganą średnią ocen na aplikacji, także mogły sobie pozwolić na udział w szkoleniu, niezależnie […]
CZYTAJ DALEJ
Pełnomocnik ds. równego traktowania
Środowisko palestry nie jest wolne od przypadków nierównego traktowania ze względu na rozmaite kryteria, jak choćby płeć czy wiek, a nade wszystko – niepełnosprawność. Tego rodzaju zjawiska powinny być niezwłocznie diagnozowane i eliminowane. Pełnomocnik byłby osobą, z którą każdy członek adwokatury może skontaktować się celem zgłoszenia przypadków dyskryminacji lub nierównego traktowania (zgłaszającego lub znanej mu […]
CZYTAJ DALEJ
Dokumenty UE dotyczące równości szans
Traktatu o Unii Europejskiej, Konkluzji Rady z dnia 7 marca 2011 r. – Europejskiego pakt na rzecz równości płci, Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Dyrektywy 75/117/EWG dotyczącej stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet, Dyrektywy 76/207/EWG w sprawie równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia […]
CZYTAJ DALEJ
Domeny adwokackie
Dotychczas ewidentnie nie funkcjonuje zasada nakazująca wykupywanie i utrzymywanie domen internetowych o adresach podobnych lub zbliżonych do tematyki adwokackiej, podczas gdy w większości światowych instytucji tego typu wszelkie domeny podobne są w wyłącznej ich dyspozycji. Proces ich rejestracji służy zwiększeniu bezpieczeństwa publikowanych treści w ten sposób, że uniemożliwia się osobom/podmiotom nieprzychylnym tworzenie treści wprowadzających w […]
CZYTAJ DALEJ
Strona adwokatura.pl
Strona jest nieczytelna, niespójna graficznie, sprawia trudności w nawigowaniu. Zasadne wydaje się jej uproszczenie. Warto pomyśleć także o stworzeniu odrębnej zakładki dotyczącej historii Adwokatury, zawierającej choćby podstawowe informacje – o datach poszczególnych KZA, składzie władz poprzednich kadencji. Brakuje prezentacji osób wchodzących w skład NRA – oprócz zdjęcia i wskazania funkcji potrzebne jest także zamieszczenie krótkiego […]
CZYTAJ DALEJ
Komunikacja kryzysowa
Najlepszym sposobem zapobiegania kryzysom jest prowadzenie stałej komunikacji z mediami i śledzenie nastrojów dziennikarzy wobec samej organizacji poprzez pozostawanie z nimi w stałym kontakcie. Ważne jest powołanie rzecznika reprezentującego NRA i prowadzenie regularnego biura prasowego (Zespołu). Komunikaty prasowe winny być nadawane w szczególności w sytuacjach kryzysowych, ale nie tylko. Stały kontakt z mediami, przekazywanie informacji […]
CZYTAJ DALEJ
Rzecznik prasowy
W pierwszej kolejności wskazać wypada, że każda ORA powinna powołać rzecznika prasowego. Dotychczas tego rodzaju funkcja jest jedynie w kilku Radach. Rzecznicy prasowi poszczególnych ORA powinni być w stałym kontakcie z rzecznikiem NRA, którego zadaniem jest m.in. dbanie o to, aby publikować aktualne informacje o sprawach lokalnych (aktywności jej członków, inicjatywach, uroczystościach, ale i – […]
CZYTAJ DALEJ