Marka „adwokat”
W wymiarze medialnym nie istnieją „sprawy jednej Izby”, lecz wyłącznie „sprawy Adwokatury” i choć niewątpliwie konieczne jest wzmacnianie działań komunikacyjnych na poziomie poszczególnych Izb przez właściwe komórki ORA, to w przeważającej mierze wszelkie doniesienia medialne (zarówno o charakterze pozytywnym jak i negatywnym) budują opinię o całym środowisku adwokackim. Z tego też względu, jeśli do mediów […]
CZYTAJ DALEJ
Media tradycyjne:
Należy zwiększyć udział przedstawicieli Adwokatury w telewizyjnych programach publicystycznych i interwencyjnych oraz w prasie (nie tylko branżowej jak np. Rzeczpospolita lub DGP, ale także w prasie popularnej, której poczytność nakazuje wręcz, aby adwokaci się w nich – adekwatnie do powagi zawodu – wypowiadali). Stanem idealnym byłoby wypracowanie takiego modelu współpracy z mediami, w którym w […]
CZYTAJ DALEJ
Marka „adwokat”
W wymiarze medialnym nie istnieją „sprawy jednej Izby”, lecz wyłącznie „sprawy Adwokatury” i choć niewątpliwie konieczne jest wzmacnianie działań komunikacyjnych na poziomie poszczególnych Izb przez właściwe komórki ORA, to w przeważającej mierze wszelkie doniesienia medialne (zarówno o charakterze pozytywnym jak i negatywnym) budują opinię o całym środowisku adwokackim. Z tego też względu, jeśli do mediów […]
CZYTAJ DALEJ
Adwokatura dialogu
Samorząd adwokacki, w odróżnieniu od adwokatów funkcjonujących na rynku, zdaje się nie rozumieć, że istotą prawidłowej komunikacji jest nie komunikat, lecz dialog – zarówno ze społeczeństwem jak i adwokacką społecznością. Dowodzi tego choćby pobieżny wgląd w treści publikowane na stronie adwokatura.pl lub na fejsbukowym fanepejdżu NRA. Znajdujemy na nich jedynie suche i pozbawione jakiegokolwiek zabarwienia […]
CZYTAJ DALEJ
Dyscyplina (rki)
Zarówno społeczeństwo, ale także społeczność adwokatów oczekuje od pionu dyscyplinarnego nie tylko zgodności z prawem podejmowanych przezeń rozstrzygnięć, ale nadto jawności i transparentności w zakresie treści orzeczeń. Obawiam się, że bez wyraźnego kroku w tym kierunku, adwokatura nie odzyska zaufania społecznego. Aby temu sprostać dostrzegam potrzebę: Jawne wokandy Wokandy rozpoznawanych spraw na wzór wokand w […]
CZYTAJ DALEJ
Droga alternatywna
Na przestrzeni lat doszło niejako do skurczenia rynku, a ściślej zawężenia obszarów, które są zastrzeżone dla adwokatów. W moim przekonaniu niecelowe jest ustawianie się w nieustannej opozycji do innych profesjonalnych zawodów prawniczych lub ich deprecjonowanie, lecz postawienie na rozwój tych kompetencji, które są adwokatom przypisane. W tym celu za zasadne uznać należy : zaktywizowanie Sądu […]
CZYTAJ DALEJ
Aplikacja i szkolenie
Jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi nasze środowisko jest nie tyle podniesienie poziomu szkolenia, co zmiana sposobu myślenia o tych obszarach, rozpoczynająca prawdziwą rewolucję, u której podstaw leżeć będą równe szanse rozwoju na rynku. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że zarówno edukacja podczas studiów jak ta, która jest kontynuowana w toku aplikacji adwokackiej nie daje […]
CZYTAJ DALEJ
Pomoc koleżeńska
Najcenniejszym potencjałem Adwokatury są ludzie. Należy zatem dążyć do tego, aby mieli oni równe szanse rozwoju, podejmowania zatrudnienia i szkolenia, niezależnie od tego jakie życiowe trudności napotykają na swojej drodze. Pomoc koleżeńska powinna zatem w sposób szczególny uwzględniać punkt widzenia tych członków palestry, którzy z różnych względów jej potrzebują. Z tego względu postuluję: Powołanie pełnomocnika […]
CZYTAJ DALEJ
eAdwokatura
Wykluczenie cyfrowe niezależnie o tego, czy wynikające z przyczyn obiektywnych, czy z obawy przed wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi prowadzi do nierównych szans członków palestry na rynku, a nieświadomość zagrożeń płynących z braku jednolitej polityki odnoszącej się do bezpieczeństwa danych przesyłanych drogą mailową, niedocenianie wartości domen internetowych i spójnego przekazu płynącego z ich profesjonalnego korzystania jest niezależna od wieku adwokata czy […]
CZYTAJ DALEJ
Prawo
W tworzeniu prawa – wewnętrznego i powszechnego adwokatura powinna nie tracić z pola widzenia, że jest ono nadrzędnym narzędziem wyrównywania szans obywateli – członków społeczeństwa oraz społeczności adwokackiej. Obecnie w ramach struktur NRA działa kilkanaście Komisji i Zespołów oraz Ośrodek Badawczy Adwokatury. W szczególności Komisje i Zespoły opierają się na indywidualnym zaangażowaniu ich członków, przy […]
CZYTAJ DALEJ