Miałoby ono charakter świadczenia, którego przyznanie na podstawie progu dochodowego aktualizowanego corocznie i którego wysokość uzależniona byłaby od sytuacji materialnej aplikanta i zmierzałoby do tego, aby osoby najuboższe, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego, a w dalszych latach nauki osiągały wymaganą średnią ocen na aplikacji, także mogły sobie pozwolić na udział w szkoleniu, niezależnie od tego w jakiej wysokości ustalona byłaby opłata za nie.