Przysługiwałoby ono aplikantom, który w poprzednim roku szkoleniowym uzyskali wysoką średnią ocen lub odznaczają się istotnymi osiągnięciami naukowymi, praktycznymi, oratorskimi, sportowymi, artystycznymi i tym samym stanowią chlubę dla społeczności aplikanckiej. Stypendium mogliby otrzymać także aplikanci I roku, którzy osiągnęli wysoki wynik egzaminu wstępnego i w ciągu 12 miesięcy przed wpisem na listę aplikantów odznaczyli się istotnymi osiągnięciami z dziedziny nauki, praktyki, oratorstwa, sportu, sztuki.