W tworzeniu prawa – wewnętrznego i powszechnego adwokatura powinna nie tracić z pola widzenia, że jest ono nadrzędnym narzędziem wyrównywania szans obywateli – członków społeczeństwa oraz społeczności adwokackiej.

Obecnie w ramach struktur NRA działa kilkanaście Komisji i Zespołów oraz Ośrodek Badawczy Adwokatury. W szczególności Komisje i Zespoły opierają się na indywidualnym zaangażowaniu ich członków, przy czym niektóre osoby wchodzą równocześnie w skład kilku ciał. Jeśli zważyć na fakt, że obok aktywności w ramach tych przedsięwzięć nierzadko pełnią one także inne funkcje samorządowe, a ponadto prowadzą zawodową praktykę, o życiu osobistym nie wspominając oczywiste wydaje się, że praca istniejących struktur nie jest tak wydajna, jak być powinna w świetle stojących przed społeczeństwem, a co za tym idzie Adwokaturą i społecznością adwokacką, wyzwań.

Uważam, że kluczowe znaczenie dla sprawnego i systemowego funkcjonowania samorządu powinien odgrywać Ośrodek Badawczy Adwokatury.

Bodaj jako jedyny pośród wymienionych ma precyzyjnie określone kompetencje i ramy organizacyjne. Przypomnieć wypada, że statutową rolą OBA jest bowiem prowadzenie badań nad tworzeniem i stosowaniem prawa oraz historią adwokatury i popularyzacją wiedzy o adwokaturze (§ 1 Statutu OBA).

Tak sformułowany zakres działania zdaje się pokrywać z obszarem zainteresowania Komisji: ds. Arbitrażu, Doskonalenia Zawodowego, ds. Edukacji Prawnej, Etyki, Kształcenia Aplikantów Adwokackich, Legislacyjną, ds. Praktyki Adwokackiej, Praw Człowieka (poza kompetencjami OBA pozostają Komisje: ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej, ds. Informatyzacji oraz Zespołu ds. Kobiet i Centralnego Zespołu Wizytatorów).

Współistnienie tak wielu podmiotów nie tylko nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, ale także nie wydaje się być celowe.

OBA powinno stać się zatem jednostką organizacyjną NRA, której zadania skupione być winny, obok dotychczasowych aktywności związanych z celebrowaniem tradycji adwokackiej, także na:

opiniowaniu projektów aktów prawnych przesyłanych w ramach konsultacji do NRA w ramach tzw. pra inicjatywy ustawodawczej

pracach legislacyjnych związanych z projektami ustawowymi dotyczącymi wykonywania zawodu adwokata i formułowanie, własnych projektów aktów prawnych, w szczególności w zakresie: przymusu adwokackiego, stawek za sprawy z urzędu, udziału adwokata w procesie cywilnym i karnym

analizie stanu prawa samorządowego, przeprowadzanie badań i sondaży związanych m.in. ze stanem pomocy prawnej w Polsce, oraz interpretacją przepisów związanych z wykonywaniem zawodu adwokata

wydawaniu rekomendacji odnośnie planu szkolenia aplikantów i doskonalenia zawodowego adwokatów w powiązaniu z Centrum Karier, Staży i Praktyk

W realizacji powyższych kompetencji OBA powinien współpracować także z organami władzy publicznej, organami samorządów zawodowych oraz instytucjami i ośrodkami naukowymi i badawczymi.

Zagadnienia, które w moim przekonaniu powinny mieć charakter priorytetowy w funkcjonowaniu OBA to:
Przymus adwokacki
Reforma wynagrodzeń za urzędówki i zasady ich opłacania

OBA powinien nawiązać współpracę z wybranym ośrodkiem naukowym i instytucją prowadzącą badania opinii publicznej, aby po pierwsze przeprowadzić wiarygodne i prawidłowe metodologicznie badania rynku zmierzające do ustalenia w jaki sposób obywatele postrzegają udział profesjonalnego pełnomocnika w prowadzeniu sporu sądowego lub konsultacjach prawnych, po drugie zaś – dokonać porównania regulacji różnych państw odnoszące się do roli adwokata w prowadzeniu sporu (sądowego lub pozasądowego). Uzyskana w ten sposób wiedza oraz wnioski z badań pozwolą na przygotowanie profesjonalnego projektu ustawy w przedmiocie udziału profesjonalistów w systemie pomocy prawnej.

Nie mam wątpliwości, że rozwinięcie działalności OBA wymaga skierowania doń zwiększonych środków, a sporządzanie opinii i analiz zlecać należy odpłatnie specjalistom w danej dziedzinie. OBA winno współpracować z ośrodkami naukowymi.