Najcenniejszym potencjałem Adwokatury są ludzie.

Należy zatem dążyć do tego, aby mieli oni równe szanse rozwoju, podejmowania zatrudnienia i szkolenia, niezależnie od tego jakie życiowe trudności napotykają na swojej drodze. Pomoc koleżeńska powinna zatem w sposób szczególny uwzględniać punkt widzenia tych członków palestry, którzy z różnych względów jej potrzebują. Z tego względu postuluję:

Powołanie pełnomocnika Prezesa NRA ds. równego traktowania

Środowisko palestry nie jest wolne od przypadków nierównego traktowania ze względu na rozmaite kryteria, jak choćby płeć czy wiek, a nade wszystko – niepełnosprawność. Tego rodzaju zjawiska powinny być niezwłocznie diagnozowane i eliminowane.
Pełnomocnik byłby osobą, z którą każdy członek adwokatury może skontaktować się celem zgłoszenia przypadków dyskryminacji lub nierównego traktowania (zgłaszającego lub znanej mu osoby) z zachowaniem tajemnicy danych osobowych zgłaszającego i osoby, która doświadcza tego rodzaju traktowania.

Pełnomocnik inicjowałby, realizował, koordynował oraz monitorował działania zmierzające do zapewnienia równego traktowania oraz ochrony przed dyskryminacją, w tym także byłby władny inicjować postępowanie skargowe (dyscyplinarne) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dokonane przezeń ustalenia faktycznie mają miejsce.

Pełnomocnik byłby także osobą, do której aplikanci mogą zgłaszać przypadki nadużyć adwokatów związanych ze świadczeniem na ich rzecz pracy lub odbywaniem praktyk.

Pełnomocnik odpowiedzialny byłby także za inicjowanie, opiniowanie i współpracę merytoryczną w opracowywaniu nowych lub dokonywaniu zmian obowiązujących regulacji adwokatury, w tym programów pomocowych dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych lub związanych z rehabilitacją zawodową członków palestry.
Program wsparcia w zmaganiu się z wypaleniem zawodowym
Coraz częściej adwokaci doświadczają problemów natury psychologicznej, a nawet sytuacji kryzysowych. W wielu wypadkach borykają się z wypaleniem zawodowym, które jest odpowiedzią organizmu na zmiany cywilizacyjne, nowe wyzwania i wzrastające potrzeby spełniania się i sprostania wymaganiom organizacyjnym. Nie jest to wynik pojedynczej sytuacji stresowej, lecz wielu czynników, które doprowadzają do wyczerpania organizmu. Wypalenie dotyka ludzi zwykle wtedy gdy dają z siebie dużo energii i zaangażowania, oczekując spektakularnych wyników lub uznania, a jak wiadomo – rzeczywistość nie jest tak łaskawa. Wielu adwokatom i aplikantom na co dzień towarzyszy stres, frustracja i niezadowolenie z siebie, co negatywnie przekłada się na radzenie sobie z sytuacjami stresowymi, to zaś wpływa na sposób, w jaki wywiązujemy się ze swoich zawodowych obowiązków, o rodzinnych nie wspominając.
Uważam, że samorząd adwokacki mając świadomość negatywnego wpływu sytuacji rynkowej na zdrowie członków palestry winien jest im wsparcie. Może ono polegać na wprowadzeniu warsztatów radzenia sobie ze stresem, ale także na współfinansowaniu ze środków samorządowych indywidualnej terapii psychologicznej.
Ufundowanie stypendium Prezesa NRA dla szczególnie uzdolnionych

Przysługiwałoby ono aplikantom, który w poprzednim roku szkoleniowym uzyskali wysoką średnią ocen lub odznaczają się istotnymi osiągnięciami naukowymi, praktycznymi, oratorskimi, sportowymi, artystycznymi i tym samym stanowią chlubę dla społeczności aplikanckiej.

Stypendium mogliby otrzymać także aplikanci I roku, którzy osiągnęli wysoki wynik egzaminu wstępnego i w ciągu 12 miesięcy przed wpisem na listę aplikantów odznaczyli się istotnymi osiągnięciami z dziedziny nauki, praktyki, oratorstwa, sportu, sztuki.
Ufundowanie stypendium socjalnego Prezesa NRA dla aplikantów adwokackich

Miałoby ono charakter świadczenia, którego przyznanie na podstawie progu dochodowego aktualizowanego corocznie i którego wysokość uzależniona byłaby od sytuacji materialnej aplikanta i zmierzałoby do tego, aby osoby najuboższe, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego, a w dalszych latach nauki osiągały wymaganą średnią ocen na aplikacji, także mogły sobie pozwolić na udział w szkoleniu, niezależnie od tego w jakiej wysokości ustalona byłaby opłata za nie.