Środowisko palestry nie jest wolne od przypadków nierównego traktowania ze względu na rozmaite kryteria, jak choćby płeć czy wiek, a nade wszystko – niepełnosprawność. Tego rodzaju zjawiska powinny być niezwłocznie diagnozowane i eliminowane. Pełnomocnik byłby osobą, z którą każdy członek adwokatury może skontaktować się celem zgłoszenia przypadków dyskryminacji lub nierównego traktowania (zgłaszającego lub znanej mu osoby) z zachowaniem tajemnicy danych osobowych zgłaszającego i osoby, która doświadcza tego rodzaju traktowania. Pełnomocnik inicjowałby, realizował, koordynował oraz monitorował działania zmierzające do zapewnienia równego traktowania oraz ochrony przed dyskryminacją, w tym także byłby władny inicjować postępowanie skargowe (dyscyplinarne) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dokonane przezeń ustalenia faktycznie mają miejsce.

Pełnomocnik byłby także osobą, do której aplikanci mogą zgłaszać przypadki nadużyć adwokatów związanych ze świadczeniem na ich rzecz pracy lub odbywaniem praktyk.

Pełnomocnik odpowiedzialny byłby także za inicjowanie, opiniowanie i współpracę merytoryczną w opracowywaniu nowych lub dokonywaniu zmian obowiązujących regulacji adwokatury, w tym programów pomocowych dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych lub związanych z rehabilitacją zawodową członków palestry.