Na przestrzeni lat doszło niejako do skurczenia rynku, a ściślej zawężenia obszarów, które są zastrzeżone dla adwokatów. W moim przekonaniu niecelowe jest ustawianie się w nieustannej opozycji do innych profesjonalnych zawodów prawniczych lub ich deprecjonowanie, lecz postawienie na rozwój tych kompetencji, które są adwokatom przypisane. W tym celu za zasadne uznać należy :

zaktywizowanie Sądu Polubownego Adwokatury
stworzenie sieci sądów arbitrażowych przy Izbach Adwokackich na wzór adwokackich centrów mediacji (które już dzisiaj realizują swoje zadania)

Rozwojowi sądownictwa arbitrażowego sprzyjać będzie podjęcie i rozwinięcie współpracy SPA z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, organizacjami społecznymi, organami jednostek samorządu terytorialnego, a nawet związkami wyznaniowymi. O ile to możliwe, warto współpracować ze środowiskami akademickimi.