Traktatu o Unii Europejskiej, Konkluzji Rady z dnia 7 marca 2011 r. – Europejskiego pakt na rzecz równości płci, Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Dyrektywy 75/117/EWG dotyczącej stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet, Dyrektywy 76/207/EWG w sprawie równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy, Dyrektywy 79/7/EWG w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn w odniesieniu do zabezpieczenia społecznego, Dyrektywy 86/378/EWG w sprawie równego traktowania w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników, Dyrektywy 86/613/EWG w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa, Dyrektywy 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią̨, Dyrektywy 96/34/WE dotyczącej porozumienia ramowego na temat urlopu rodzicielskiego, Dyrektywy 97/80/WE dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć, Dyrektywy 2004/113/WE wprowadzającej w życie zasadę̨ równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług, Dyrektywy 2006/54 WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana), Dyrektywy 2010/18/UE w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego, zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC, Dyrektywy 2010/41/UE ustanawiającej cele w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność́ na własny rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa i uchylającą dyrektywę̨ Rady 86/613/EWG, Dyrektywy 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dyrektywy 2011/99/UE ustanawiającej europejski nakaz ochrony w celu ochrony danej osoby przed czynem zabronionym innej osoby mogącym w jakikolwiek sposób zagrozić jej życiu lub nietykalności fizycznej, psychicznej czy seksualnej, czy jej godności lub wolności osobistej oraz umożliwiającą właściwemu organowi innego państwa członkowskiego dalszą ochronę tej osoby na terytorium tego państwa członkowskiego, Dyrektywy 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującą decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW.