Samorząd adwokacki, w odróżnieniu od adwokatów funkcjonujących na rynku, zdaje się nie rozumieć, że istotą prawidłowej komunikacji jest nie komunikat, lecz dialog – zarówno ze społeczeństwem jak i adwokacką społecznością. Dowodzi tego choćby pobieżny wgląd w treści publikowane na stronie adwokatura.pl lub na fejsbukowym fanepejdżu NRA. Znajdujemy na nich jedynie suche i pozbawione jakiegokolwiek zabarwienia emocjonalnego i wzajemnie niespójne treściowo i graficznie komunikaty. Tymczasem stale postępujący rozwój nowych technologii, dostrzegalne na rynku zmiany w sposobie konsumpcji treści oraz coraz większa rola nowych narzędzi marketingu nie pozostają bez znaczenia w kontekście kontaktów samorządu adwokackiego z otoczeniem, tj. PR marki adwokat. Treści powinny być konkretne, podane w przystępny sposób i zrozumiałe dla każdego. Dzisiaj nie tyle tak nie jest, co można odnieść wrażenie, że samorząd adwokacki (zwłaszcza na poziomie naczelnym) uchyla się w istocie od prowadzenia komunikacji – zarówno z członkami adwokatury jak i światem zewnętrznym.

Zmiana w tym obszarze nie nastąpi jedynie poprzez powołanie funkcji rzecznika prasowego (NRA lub Prezesa oraz pionu dyscyplinarnego) co, jednakże wydaje się być sprawą oczywiście potrzebną.

Konieczna jest nade wszystko zmiana w obszarze:

sposobu patrzenia przez adwokaturę na otaczający świat
prowadzenie z nim dialogu, a nie – nadawania okazjonalnych komunikatów

W tym celu – aby adwokaci mieli wiedzę co do prac organów samorządu konieczne jest m.in. wprowadzenie zmian we wskazanych niżej obszarach:

posiedzenia online NRA i ORA
wprowadzenie transmisji online z posiedzeń NRA i ORA – dostępnych dla adwokatów po zalogowaniu do systemu (jak w przypadku NKZA)
notatki z posiedzeń
sporządzanie niezwłocznie po posiedzeniu szczegółowej informacji o przebiegu obrad
częstsze posiedzenia organów
zwiększenie częstotliwości posiedzeń NRA (co najmniej raz na 2 tygodnie) i wprowadzenie jako reguły – posiedzeń w trybie online
aktywne uczestnictwo adwokatów w posiedzeniach organów
umożliwienie członkom adwokatury aktywnego udziału w posiedzeniach NRA i ORA poprzez uruchomienie czatu (jak na KZA) pozwalającego na zadawanie pytań i formułowanie sugestii
czytelny podział kompetencji
wprowadzenie czytelnego podziału kompetencji pomiędzy członkami NRA i prezydium oraz zobowiązanie ich do składania cyklicznych sprawozdań z podejmowanych działań
modernizacja treści na stronie adwokatura.pl
pochylenie się nad treściami publikowanymi na stronie adwoaktura.pl (content) – muszą być one zadbane, należycie skategoryzowane, uporządkowane i nade wszystko – aktualne.
konieczne jest także dokonanie przez NRA przeglądu treści wydawanych uchwał pod kątem tego, które należy uchylić ze względu na ich nieaktualność lub niezgodność z prawem
komunikacja video
badania pokazują, że obok podcastów zyskują one istotne znaczenie w komunikacji wewnętrznej.
zminimalizować diety
Zawsze byłam i nadal jestem przeciwniczką diet rozumianych jako wpływająca co miesiąc pensja. Samorząd nie może być substytutem pracy zawodowej, nie do tego został powołany, tymczasem wrażenie, że adwokaci funkcjonujący w strukturach samorządu dzielą się na dwie grupy – na tych, którzy żyją dla samorządu i na tych, którzy żyją z niego miewa wielu adwokatów.

Dostrzec należy także, iż powszechnie w świecie odchodzi się od formalizmu, dystansu i sztywności, na rzecz tego, co w kulturze nazywamy sprezzaturą i co łączy się z pewnego rodzaju luzem, spontanicznością i naturalnością, niestojącą w kontrze do wartości i wzajemnego szacunku. Świadomość tych zmian społecznych powinna być istotna także dla adwokatury, która nie może pozycjonować się wyżej w stosunku do społeczeństwa. Winna być tuż obok.

Debaty

Chciałabym także, aby nasze środowisko stało się inicjatorem budowania dobrych relacji z przedstawicielami innych zawodów prawniczych, przedstawicielami świata nauki oraz urzędnikami resortu sprawiedliwości. Doceniając wagę dialogu i mając w tym obszarze doświadczenie jestem zwolennikiem organizowania cyklicznych debat (transmitowanych także online dla szerszej publiczności) obejmujących zagadnienia odnoszące się w szczególności do wyzwań stojących przed wymiarem sprawiedliwości.  

Wierzę, że wypracowanie platformy dialogu przyniesie owoce w postaci zwiększonego oddziaływania przez adwokaturę na legislację i orzecznictwo. Dotychczasowa postawa, tj. oczekiwanie, że głos środowiska będzie brany pod uwagę w debacie publicznej w sytuacji, gdy władze samorządowe mają skłonność do zajmowania stanowiska zgodnego z wyłącznie jedną stroną politycznego sporu nie ciesząc się przy tym społecznym zaufaniem daje podstawę, aby myśleć, iż nie jest to metoda wpływania na rzeczywistość.

W konsekwencji stawiane niekiedy pytania o to, jak zwiększyć wpływ adwokatury na polityków lub co zrobić, aby do jej postulatów nakłonić parlament – w obecnym stanie rzeczy muszą sprowadzić się do stwierdzenia, że nie da się  “zmusić” do szacunku czy “przeforsować”, coś, co dla drugiej strony jest nieakceptowalne. Nie można przekonać do swoich racji siłą. Trzeba się komunikować z innymi i przekonać do swoich intencji, zarazić naszym punktem widzenia, pozwolić się zrozumieć i liczyć na to, że małymi krokami zmienimy świat na lepsze. Taki plan może się powieść, choć oczywiście nie musi, ale ten model, który jest nam bliski dzisiaj – udać się z pewnością nie może.

Orężem adwokatury jest słowo

Skoro zaś przez ostatnie dekady adwokatura nie tylko nie jest poważnie traktowana przez świat polityki, ale nade wszystko nie cieszy się także zaufaniem społecznym, jakiego by sobie życzyła i na jakie – jej zdaniem – zasługuje, to przyczyn tego stanu rzeczy szukałabym w nas i ograniczeń, które jako samorząd sami sobie narzucamy. Aby zmienić sytuację konieczne jest pełne dobrej wiary spojrzenie na otaczający świat i porozumiewanie się zrozumiałym dla niego językiem.

Adwokatura w ogóle i adwokaci w szczególności dysponują potencjałem organizacyjnym i nade wszystko intelektualnym pozwalającym na to, aby proponowane przezeń rozwiązania zyskiwały realny kształt w postaci stanowionego prawa, a nie jedynie – stosowania go w toku zawodowej praktyki.

Wierzę, że palestra może być inicjatorem debaty o prawie, a nie jedynie jej biernym uczestnikiem zwykle pomijanym przez brak wpływów. Pora jednak dostrzec, że jeśli zmieniło się całe otoczenie adwokatury, także i ona musi pogodzić się z potrzebą zmiany we własnych szeregach.

Interaktywny dialog adwokatury ze światem wymaga:
powołania rzeczników prasowych:
utworzenia Zespołu ds. Komunikacji przy NRA
wdrożenia modelu Komunikacji kryzysowej
analizy działań NRA w social mediach
zwiększenia udziału adwokatów w mediach tradycyjnych
ulepszenia treści na stronie adwokatura.pl
ujednolicenia treści na stronach ORA
jednolitej polityki zarządzania domenami
udziału w ważnych społecznie wydarzeniach:
Przedstawiciele adwokatury winni być obecni podczas wszelkich ważnych uroczystości państwowych lub lokalnych Adwokaci muszą być obecni wszędzie tam, gdzie coś interesującego społeczeństwo się dzieje. Możliwości budowania renomy adwokatury jest nieskończenie wiele.
poprawy działania i treści Rejestru Adwokatów
Aktualna konstrukcja rejestru adwokatów wymaga modernizacji i uzupełnienia, w tym także rozważenia dostosowania ich treści pod wymagania asystentów głosowych, zykujących coraz większą popularność. Aby umożliwić klientom wyszukanie adwokata, a sądom – weryfikację jego tożsamości (np. w sytuacji, gdy niemożliwe jest okazanie legitymacji adwokackiej lub aplikanckiej) zasadne wydaje się skonstruowanie rejestru w przyjaznej wizualnie formie, która zawiera nie tylko dane kontaktowe, ale także aktualne zdjęcie.