Strona jest nieczytelna, niespójna graficznie, sprawia trudności w nawigowaniu. Zasadne wydaje się jej uproszczenie. Warto pomyśleć także o stworzeniu odrębnej zakładki dotyczącej historii Adwokatury, zawierającej choćby podstawowe informacje – o datach poszczególnych KZA, składzie władz poprzednich kadencji.

Brakuje prezentacji osób wchodzących w skład NRA – oprócz zdjęcia i wskazania funkcji potrzebne jest także zamieszczenie krótkiego bio na temat każdego członka NRA oraz adresu mailowego.

Niezrozumiałe jest równoległe funkcjonowanie strony adwokatura.pl i nra.pl tym bardziej, iż ta druga nie jest niemal w ogóle aktualizowana (np. w zakładce zawierającej wyliczenie składów poszczególnych ORA.

Skoro jednak domena nra.pl jest w użyciu – sugestia wykorzystania jej po to, aby utworzono w niej adresy mailowe członków NRA, WSD, RDA, WKR – dzięki czemu korespondencja dotycząca spraw samorządu odbywałaby się wyłącznie z wykorzystaniem jednej domeny, a nie – prywatnych lub służbowych skrzynek mailowych. Przyjęcie takiego rozwiązania sprzyjałoby także budowaniu renomy NRA (jako podmiotu profesjonalnego).